Kjøpsvilkår

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

 

1. INNLEDNING

 


Standard betingelser gjelder ved levering såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Standard betingelser gjelder også ved tilbud og anbud hvis det ikke er definert andre betingelser i anbudsforespørselen. Eventuelle avvik fra forespørsel skal spesifiseres separat av Coromatic.

 

2. PRIS / BETALINGSVILKÅR

 

Pris er basert på Coromatic sine innkjøpspriser, samt de toll- og valutasatser som gjelder ved avtaleinngåelsen. Prisene skal justeres mot merkostnader, i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag, forårsaket av eventuelle toll og valutasatser som overstiger 1%. Ved ufullstendige leveranser, kan det kun holdes tilbake betaling som står i forhold til mangelen..

 

Betaling skal skje pr. 20 dager etter faktura. Vi tilbyr faktura via EHF eller pdf pr. e-post, faktura sendt med post belastes med ett gebyr på 75,-. Ved for sen innbetaling belastes morarente etter Coromatic sine til enhver tid gjeldende satser.

 

3. LEVERINGSTID

 

Den oppgitte leveringstid er basert på opplysningene fra Coromatic sine leverandører.

 

Ved forsinket levering er Coromatic ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap forårsaket av for sen levering.

 

4. LEVERINGSBETINGELSER

 

Coromatic forplikter seg til å levere funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner.

 

Hvis ikke annet er avtalt, er leveringsbetingelser FCA vårt lager iht Incoterms 2010. På anmodning kan Coromatic besørge forsendelsen forsikret for kjøpers regning.

 

5. REKLAMASJON

 

Ved mottagelsen av varen må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelsen av mangler som først kan oppdages etter montering og installasjon skal skje straks mangelen konstateres.

 

6. RETURER

 

Retur aksepteres kun etter avtale, og må være skriftlig bekreftet av selger. Forespørsel om retur må varsles senest 4 uker etter mottak av vare. Retur aksepteres kun for normalt lagerførte produkter. Returfrakt skjer for kundens regning, og i uskadet original embal- lasje. Returomkostninger belastes med 20 % av fakturabeløp.

 

7. GARANTI/UTBEDRING

 

Garantitiden kan variere avhengig av produkt, men er minimum ett år. Coromatic forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil eller feil ved installasjon

og som varsles av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet.

 

Utbedring skjer ved reparasjon eller omlevering av varen etter Coromatic sitt valg. Utskiftede deler tilfaller Coromatic. Ved utbedring hos kjøper betaler kjøper reise og diettutgifter etter Statens satser, samt 60% av normal timepris i reisetid. Ved utbedring utover normal arbeidstid 08.00 – 16.00 faktureres overtidstillegg etter Statens satser, beregnet ut fra den til enhver tid gjeldende servicetimepris.

 

Dersom utbedring etter Coromatic sine bestemmelse skal foretas hos Coromatic, skal varen sendes tilbake til Coromatic for kjøpers regning og risiko, og returneres kjøper for Coromatic sin regning og risiko.

 

Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper eller sluttbruker, uten Coromatic sitt skriftlige samtykke

 

 • foretar endringer eller modifiseringer av varen,
 • benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic,
 • unnlater å følge instrukser og/eller brukeranvisninger for varen,
 • bruker eller lagrer varen på en måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

   

  Forutsetning generelt.

 • Krav til rengjort rom og støvbundet miljø (Gul sone)

   

 • Max 20 utladninger av batteribank per år
 • Det må regnes med 20% svekkelse av batterienes kapasitet i løpet av batterienes design -levetid, uten at dette utløser garanti / reklamasjons krav.

 

8. ANSVAR

 

Coromatic sitt ansvar ved mangler eller feil er begrenset til utbedring etter pkt. 7. Coromatic er således ikke ansvarlig for følgeskader, skade på person, for tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte

tap forårsaket av feil.

 

9. AVTALE

 

Bindende kjøpsavtale er inngått når Coromatic har bekreftet kjøpers ordre.

 

10. EIENDOMSFORHOLD

 

De leverte varer forblir Coromatic sin eiendom til de er fullt betalt.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Coromatic AS fritas for sine forpliktelser ved force majeure.

 

11. TVISTER

 

Ved tvister som utspringer av kjøpet, vedtar partene Oslo byrett som verneting

 

 

 

Coromatic AS

Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller

TLF: 22 76 40 00        Service & Support: 22 76 40 40 salg@coromatic.no

www.coromatic.no

 

Vareadresse: 3PL, Skjærvaveien 44, 2010 Strømmen

Besøkadresse: Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller